Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Prodávající je obchodní společnost ANO, spol s r. o., IČ: 152 711 53, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 7/670, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1217 (dále jen „Prodávající“).

 

Reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v internetovém obchodě www.udzoudyho.cz, u něhož jsou v záruční době řádně uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Tyto informace jsou platné výhradně pro osoby uzavírající kupní smlouvu s prodávajícím v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, tedy jako člověk (fyzická osoba) jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího - vyzvednutím zboží v místě odběru nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

 

II. Záruční podmínky

Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době kdy kupující Zboží převzal

- má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly

- Zboží je v odpovídajícím množství, míře, hmotnosti, funkčnosti, jakosti

- Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

Odpovědnost kupujícího

 

- Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží

vadu,je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo

jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vady

zjistitelné při této prohlídce, jen když prokáže, že tuto vadu mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody

na zboží. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při

vynaložení odborné péče.

 

- V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce je kupující povinen zkontrolovat stav

tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tomto

záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může

uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozím odstavci. V

případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán výrobek nový.

 

- Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na

pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození

zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen

uplatnit reklamaci do druhého dne od převzetí zboží a to přímo u přepravní společnosti. Toto se netýká

záručních vad a případných nesrovnalostí v objednávce.

 

 

- Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou

manipulací, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím. Rovněž nebude záruka uznána v

případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným

užíváním, zanedbáním péče o zboží, působením cizích látek (prachu, vody atd.) na zboží či poškozením

způsobeným vyšší mocí.

 

- Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a

současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře

používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

- U zboží prodávaného za nižší cenu (slevy, mimořádný výprodej apod.) se záruka nevztahuje na vady, pro které

byla nižší cena sjednána.

 

- V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných

ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

 

 

III. Právo kupujícího na reklamování zboží

 

Vyskytne-li se u zakoupeného Zboží vada, je kupující oprávněn tuto vadu při převzetí nebo v záruční lhůtě reklamovat

 

 

IV. Záruční doba

 

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na faktuře, případně daňovém dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

 

 

V. Uplatnění reklamace

 

- Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno, tedy sídlo společnosti

ANO spol. s r. o Jugoslávská 7/670, Praha 2 - kancelář eshopu, nikoliv výdejní místo v oddělení hudby.

 

- Kupující může uplatnit reklamaci osobně v kanceláři (Po-Pá 8:00 - 16:00) nebo zasláním zboží k reklamaci

přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). V každém případě je kupující povinen přiložit

reklamační formulář, který je k dispozici ke stažení ve formátu PDF, nebo ve formátu DOC  nebo

v sídle prodávajícího.

 

- Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď

předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem

 

- V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu reklamačního

oddělení prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem „REKLAMACE” musí zásilka

obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, řádně vyplněný reklamační

formulář (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací

uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího

(zpáteční adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, kam by byla vracená částka odeslána). Zboží,

které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato.

 

- V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (maximálně do 150,-

Kč). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s

vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně

(pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá

dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 

- Vadné zboží k reklamaci je kupující povinen předat kompletní a, je-li to možné, v původním obalu. V případě

zaslání poštou nebo jinou expediční službou je třeba zaslat zboží ve vhodném obalovém materiálu, jež

vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží.

 

- V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a

zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

 

 

VI. Vyřízení reklamace

 

- Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode

dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty

se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou, pokud se prodávající s

kupujícím nedohodnou jinak.

 

 

- Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží
• uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí;
• není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o

tomto pořídí písemný zápis;
• odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu;
• reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

 

- O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení nápravy a době jejího trvání,

případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

 

- Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a

prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,

může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový

postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 

- Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez

vady,má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné vady

neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od

smlouvy odstoupit.

 

- O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí kupující prodávajícího předem dohodnutým postupem

(telefonicky,elektronickou nebo pozemní poštou). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po

vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 

- Kupující je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu ze spotřebitelské smlouvy, dochází-li k

plnění na území České republiky. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká

obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ :00020869, https://adr.coi.cz/cs.

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je

možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Bližší informace jsou dostupné

na webových stránkách coi.cz

 

- Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele. Návrh lze podat

nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu lu prodávajícího

poprvé.

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.


Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 6.1.2023. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

ANO spol. s r.o.