Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v internetovém obchodě www.udzoudyho.cz, u něhož jsou v záruční době řádně uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Prodávající je obchodní společnost ANO, spol s r. o., IČ: 152 711 53, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 7/670, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1217 (dále jen „Prodávající“).

Kupující převzetím zboží od prodávajícího - vyzvednutím zboží v místě odběru nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

II. Záruční podmínky
Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vady zjistitelné při této prohlídce, jen když prokáže, že tuto vadu mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozím odstavci. V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán výrobek nový.

Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do druhého dne od převzetí zboží a to přímo u přepravní společnosti nebo na pobočce České pošty Toto se netýká záručních vad a případných nesrovnalostí v objednávce.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou manipulací, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, působením cizích látek (prachu, vody atd.) na zboží či poškozením způsobeným vyšší mocí.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

U zboží prodávaného za nižší cenu (slevy, mimořádný výprodej apod.) se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

III. Záruční doba
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na faktuře, případně daňovém dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

IV. Vyřízení reklamace
Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno, tedy sídlo společnosti ANO spol. s r. o Jugoslávská 7/670, Praha 2 - kancelář eshopu, nikoliv výdejní místo v oddělení hudby. Kupující může uplatnit reklamaci osobně v kanceláři (Po-Pá 8:00 - 16:00) nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). V každém případě je kupující povinen přiložit reklamační formulář, který je k dispozici ke stažení ve formátu PDF, nebo ve formátu DOC  nebo v sídle prodávajícího.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu reklamačního oddělení prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem „REKLAMACE” a musí obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, řádně vyplněný reklamační formulář (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, kam by byla vracená částka odeslána). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (maximálně do 150,-Kč). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Vadné zboží k reklamaci je kupující povinen předat kompletní a, je-li to možné, v původním obalu. V případě zaslání poštou nebo jinou expediční službou je třeba zaslat zboží ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží.

V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží
• uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí;
• není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis;
• odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu;
• reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení nápravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí kupující prodávajícího předem dohodnutým postupem (telefonicky, elektronickou nebo pozemní poštou). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V. Závěrečná ustanovení

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Součástí tohoto Reklamačního řádu je Provozní řád společnosti ANO, spol. s r. o. v platném znění. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 5. 2008. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.